Focus

op vroegtijdige ondersteuning

Logopedisten zijn vaak betrokken bij de behandeling van leesproblemen en dyslexie, omdat er meestal sprake is van een dieperliggend taalverwerkingsprobleem.
Een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie vraagt om een grote deskundigheid van de behandelaar.
Daarom hebben wij ons gespecialiseerd op dit gebied middels een aanvullende (tweejarige) opleiding tot lees en dyslexiespecialist.
Voor elke leerling wordt een passende behandeling samengesteld.

Herkent u de signalen?

Vaak zijn er in de peuter/ kleuterperiode al signalen herkenbaar, die een risico kunnen vormen voor het latere lees- en schrijfproces. Kinderen kunnen moeite hebben met:

  • de spraak en/of taalontwikkeling;
  • automatisering van de kleuren, dagen van de week, namen van klasgenootjes, moeite met het herkennen/onthouden van de letters in de kleuterperiode;
  • vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren lezen en schrijven (het ‘hakken en plakken’ van woorden, rijmen, begrijpen van begrippen zoals: vooraan, achteraan, middenin, eerste, laatste, letters, klanken, woorden, zinnen).

Wanneer u deze signalen bij uw kind herkent, is het raadzaam dit te bespreken met de leerkracht van uw kind.
Door kinderen vroegtijdig logopedisch te ondersteunen, kunnen zij deskundig voorbereid worden op het leesonderwijs in groep 3.

Het leesproces

Vrijwel alle kinderen, die naar groep 3 gaan, beginnen verwachtingsvol aan het lees- en schrijfproces. Vanaf het begin van groep 3 tot aan de kerstvakantie leren de kinderen alle letters die bij onze taal horen. Vanaf januari is het leesonderwijs vooral gericht op het versnellen van het leestempo. Voor kinderen, die moeite hebben met het onthouden van de letters, zorgt dit al snel voor een achterstand ten opzichte van klasgenootjes.
De teleurstelling kan groot zijn (voor kind en ouder) wanneer blijkt dat het aanvankelijk leesproces voor een kind moeilijker verloopt dan verwacht. Vroegtijdige professionele ondersteuning en begeleiding kan veel leed en frustratie voorkomen.
Ook na groep 3 kunnen leesproblemen op school naar voren komen.

Afhankelijk van de ernst van de leesproblematiek, kan dit invloed hebben op:

  • uitbreiding van de woordenschat / taalvaardigheden;
  • het rekenonderwijs (denk hierbij aan verhaaltjessommen);
  • het gemak waarmee teksten van zaakvakken (aardrijkskunde, biologie) gelezen en begrepen worden;
  • het algemeen welbevinden van een kind.

Soms worden leesproblemen pas op de middelbare school bij het leren van de vreemde talen ontdekt.
Extra begeleiding op het gebied van lezen en/of spellen kan uw kind helpen in zijn schoolloopbaan.

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij onze praktijk zullen wij, door middel van een onderzoek, de ernst van de lees- en spellingsproblematiek in kaart brengen. Dit onderzoek bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, onderzoek naar de lees- en spellingsvaardigheid en overleg met de school.

Leesproblemen zonder logopedische indicatie komen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking.
Voor de tarieven kunt u ons mailen.

Kwaliteitsscore